ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำหลักสูตร
   

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • เทคนิคการใช้งาน
  คีย์ลัด Shortcut Key

 • เริ่มต้นการคำนวณใน Excel
   

 • ฟังก์ชั่น Datedif สำหรับหาผลต่าง
  ของ 2 วัน

 • การเรียงข้อมูล Sorting
   

Course curriculum

 • 01

  แนะนำหลักสูตร

  • Excel Roadmap

  • แนะนำไฟล์ประกอบการอบรม

 • 02

  บทที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Excel

  • 1. รู้จักกับ Microsoft Excel

 • 03

  บทที่ 2 Tips และ Techniques การใช้งาน Excel

 • 04

  บทที่ 3 การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting

  • 1.การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข(Conditional Formatting)

  • 2.การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข Databar Color Scale

  • 4.การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข Icon Set

  • 5.Workshop-Conditional Formatting แบบ Dynamic

 • 05

  บทที่ 4 การคำนวณใน Microsoft Excel

  • 1.เริ่มต้นการคำนวณใน Excel

   ทดลองเรียนฟรี
  • 2.รู้จักกับเครื่องหมาย $ ในการคำนวณ

  • 3.การทำงานกับ Name

  • 4.รู้จักกับ Excel Functions

  • 5 ฟังก์ชั่นการสรุปผล SUM, Average, Max, Min, Count, CountA, Large, Small

  • 6.การอ้างอิงข้อมูลข้าม Worksheet, Workbook และการประยุกต์ Name

  • 7.ฟังก์ชั่นในการแปลงตัวเลขเป็นข้อความทางการเงินทั้ง TH และ EN

  • 8.การแยกข้อความที่ติดกันด้วยเครื่องมือ Text to Column

  • 9.การแยกข้อความที่ติดกันด้วยเครื่องมือด้าน AI ชื่อว่า Flashfill

  • 10.Functions ทำงานกับ ข้อความ (Text)

  • 11.การจัดรูปแบบวันที่ (Date)

  • 12.Functions ทำงานกับ วันที่ (Date)

  • 13.ฟังก์ชั่น Datedif สำหรับหาผลต่างของ 2 วัน

  • 14.ฟังก์ชั่น Networkday.Intl เพื่อหาวันทำงาน

 • 06

  บทที่ 5 ฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนใน Microsoft Excel พร้อมการประยุกต์ใช้

  • 1.ฟังก์ชั่น IF IFS

  • 2.ฟังก์ชั่น IF IFS (ต่อ)

  • 3.Workshop คำนวณ Bonus ด้วย IF

  • 4.ฟังก์ชั่น VLOOKUP

  • 5.ฟังก์ชั่น INDEX MATCH

  • 6.ฟังก์ชั่น INDIRECT

  • 7.การทำ Dropdown List และ Dynamic Dropdown List

  • 8.ฟังก์ชั่น COUNTIFS และการทำ Dashboard

  • 9.ฟังก์ชั่น SUMIFS และการทำ Dashboard

  • 10.ฟังก์ชั่น OFFSET

  • 11.Workshop - ตัวอย่างการสร้างใบแจ้งหนี้

  • 12.เฉลย Workshop - ตัวอย่างการสร้างใบแจ้งหนี้

 • 07

  บทที่ 6 การสร้าง Chart แบบ Professional

  • 1.การทำงานกับ Table

  • 2.การสร้าง Professional chart และ Visualization ใน Excel

  • 3.การเริ่มต้นสร้าง Professional chart

  • 4.กรณีศึกษา Pie Chart - การสร้างกราฟ Market Share

  • 5.กรณีศึกษา - การสร้างกราฟที่คนละ Scale ด้วย Combo Chart

  • 6.กรณีศึกษา - การสร้างกราฟที่คนละ Scale ด้วย Combo Chart (ต่อ)

  • 7.การสร้างกราฟแบบ Radar เพื่อดู Performance Comparison

  • 8.การสร้างกราฟแผนที่ (Map) เพื่อดูเป็น Location / Geography

  • 9.Spark line สำหรับการสร้าง Visualization แบบ Incell

 • 08

  บทที่ 7 การทำงานกับข้อมูล

  • 1.การทำงานกับข้อมูล-ภาพรวม

  • 2.การเรียงข้อมูล (Sorting)

  • 3.การกรองข้อมูล (Filter)

  • 4.การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table

  • 5.การทำ Dynamic Pivot Table

  • 6 การจัดกลุ่ม (Grouping) ตัวอย่างงานด้าน Sales Performance Report

  • 7. การสร้าง Interactive ด้วย Slicer

  • 8. การตรวจสอบข้อมูลด้วย Data Validation

 • 09

  บทที่ 8 การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)

  • 1.การตรวจสอบที่มาที่ไปของสูตร (Formula Auditing)

  • 2.เครื่องมือในการแสดงสูตรที่สร้างทั้งหมด

 • 10

  บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data)

  • 1.เครื่องมือจำลองสถานการณ์ (Scenarios)

  • 2. เครื่องมือจำลองเหตุการณ์ในรูปแบบ What If

 • 11

  บทที่ 10 การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)

  • 1.ระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) - ซ่อนสูตรและล็อคเซล

  • 2.ระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) - ซ่อน Sheet

  • 3.การใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์

 • 12

  บทที่ 11 แนะนำสำหรับการเริ่มต้นกับ Macro Excel

  • 1.แนะนำสำหรับการเริ่มต้นกับ Macro Excel