Microsoft Excel Interactive Dashboard

หลักสูตรการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 9Expert Training ในรูปแบบ Online Video

 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • จำนวน 36 บทเรียน รวม 5 ชั่วโมง 14 นาที
  • ระยะเวลาเรียน 365 วัน
  • ไฟล์ Dataset
  • เรียนผ่าน online.9experttraining.com
  • เอกสาร PDF ประกอบการอบรม
  • รับวุฒิบัตรเมื่อเรียนครบ 100% และทำข้อสอบผ่าน 80%
  • คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD และ วิธีถ่ายทำทำให้ได้บรรยากาศเสมือนการเรียนจริง
  • ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • สามารถสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Grouping, Calculated Field, Slicer และ Timeline, Report Connection เป็นต้น
  • รู้จักกับ PivotChart กับการทำ Visualization พร้อมทั้งเทคนิคที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จำนวนมาก ๆ ให้ง่ายขึ้นมาก ๆ
  • สามารถเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ด้วย Power Query
  • สามารถปรับแต่งรายงาน โดยใช้ฟังก์ชัน GetPivotData
  • สามารถปรับแต่งค่าให้ Update ข้อมูลให้อัตโนมัติ และ ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (Troubleshooting)
 • วิทยากร

  • อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
  • วิทยากร 9Expert จากสถาบัน 9Expert Training ที่มีประสบการณ์จริงและได้รับ Certified ด้าน Power BI โดยตรง และมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี
  • Microsoft Certified Trainer
  • Data Analysis Certificate
  • อนุกรรมาธิการ เทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน (World Skill Thailand)
  • ที่ปรึกษาด้าน Business Analytics : SCB, BJC, BTS, Gallup, etc.
  • นักเขียน 9ExpertTraining.com

ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • ภาพรวมของ Excel Interactive Dashboard

 • Shortcut Key ที่มีประโยชน์
  กับงานด้านข้อมูล

 • เริ่มสร้าง Pivot Table

 • การเตรียมข้อมูลด้วย Power Query

 • การวิเคราะห์ที่มีข้อมูลซับซ้อนมากขึ้น

Course curriculum

 • 02

  ไฟล์ประกอบการอบรม

  • 9Expert Excel Interactive Dashboard (Online Course)-Published (สำหรับผู้เรียน)

  • ไฟล์ Data Set ประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ

 • 03

  ความรู้พื้นฐานของ Pivot Table

 • 04

  การเริ่มสร้าง Pivot Table

 • 05

  การเรียงลำดับและ การกรองข้อมูล

  • การเรียงข้อมูล (Sorting)

  • การกรองข้อมูลที่สนใจ (Filter)

 • 06

  การสร้าง Slicer และ Timeline

  • การสร้าง Slicer เพื่อให้ Dashboard มีความ Interactive

  • การสร้าง Timeline ให้ Dashboard

  • Workshop Top10 Product Best Seller

 • 07

  การจัดกลุ่ม (Grouping)

  • การจัดกลุ่มข้อมูลใน Pivot Table

  • การจัดกลุ่มตัวเลขด้วย Pivot Table

 • 08

  การคำนวณใน Pivot Table

  • การคำนวณใน Pivot Table (1)

  • การคำนวณใน Pivot Table(2)

  • การคำนวณด้วย Calculated Field

  • การคำนวณด้วย Calculated Items

  • สูตรคำนวณใน Pivot Table

 • 09

  การตกแต่ง Pivot Table

  • การจัดรูปแบบของ Pivot Table

  • การตกแต่ง Theme Font และ Color ให้ Pivot Table

  • การจัดรูปแบบข้อมูลด้วย Conditional Formatting

 • 10

  สูตรการคำนวณและการ Format Code

  • เทคนิคการจัดตัวเลข ด้วย Format Code

  • ฟังก์ชั่น GetPivotData

 • 11

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น

  • การทำงานด้านการวิเคราะห์ที่มีข้อมูลซับซ้อนมากขึ้น

  • การเตรียมข้อมูลด้วย Power Query

  • ตัวอย่างการทำ Data Preparation ด้วย Power Query

  • ตัวอย่างการทำ Data Preparation ด้วย Power Query เพิ่มเติม

  • Workshop-Power Query

  • Merge Query คือคำสั่งที่จะแทน VLOOKUP

  • เฉลยการทำ Merge Query

 • 12

  Data Model กับ Pivot Table

  • การทำงานกับ Data Model และประโยชน์ของ Data Model

  • การทำงานกับความสัมพันธ์ด้วย Multiple Table Pivot Table

 • 13

  สรุปและการต่อยอด

  • ต่อยอดในอนาคต

  • สรุปท้ายหลักสูตร

 • 14

  ข้อสอบ Microsoft Excel Interactive Dashboard

  • ข้อสอบ Microsoft Excel Interactive Dashboard