ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • ภาพรวมของ Excel Interactive Dashboard

 • Shortcut Key ที่มีประโยชน์
  กับงานด้านข้อมูล

 • เริ่มสร้าง Pivot Table

 • การเตรียมข้อมูลด้วย Power Query

 • การวิเคราะห์ที่มีข้อมูลซับซ้อนมากขึ้น

Course curriculum

 • 02

  ไฟล์ประกอบการอบรม

  • 9Expert Excel Interactive Dashboard (Online Course)-Published (สำหรับผู้เรียน)

  • ไฟล์ Data Set ประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ

 • 03

  ความรู้พื้นฐานของ Pivot Table

 • 04

  การเริ่มสร้าง Pivot Table

 • 05

  การเรียงลำดับและ การกรองข้อมูล

  • การเรียงข้อมูล (Sorting)

  • การกรองข้อมูลที่สนใจ (Filter)

 • 06

  การสร้าง Slicer และ Timeline

  • การสร้าง Slicer เพื่อให้ Dashboard มีความ Interactive

  • การสร้าง Timeline ให้ Dashboard

  • Workshop Top10 Product Best Seller

 • 07

  การจัดกลุ่ม (Grouping)

  • การจัดกลุ่มข้อมูลใน Pivot Table

  • การจัดกลุ่มตัวเลขด้วย Pivot Table

 • 08

  การคำนวณใน Pivot Table

  • การคำนวณใน Pivot Table (1)

  • การคำนวณใน Pivot Table(2)

  • การคำนวณด้วย Calculated Field

  • การคำนวณด้วย Calculated Items

  • สูตรคำนวณใน Pivot Table

 • 09

  การตกแต่ง Pivot Table

  • การจัดรูปแบบของ Pivot Table

  • การตกแต่ง Theme Font และ Color ให้ Pivot Table

  • การจัดรูปแบบข้อมูลด้วย Conditional Formatting

 • 10

  สูตรการคำนวณและการ Format Code

  • เทคนิคการจัดตัวเลข ด้วย Format Code

  • ฟังก์ชั่น GetPivotData

 • 11

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น

  • การทำงานด้านการวิเคราะห์ที่มีข้อมูลซับซ้อนมากขึ้น

  • การเตรียมข้อมูลด้วย Power Query

  • ตัวอย่างการทำ Data Preparation ด้วย Power Query

  • ตัวอย่างการทำ Data Preparation ด้วย Power Query เพิ่มเติม

  • Workshop-Power Query

  • Merge Query คือคำสั่งที่จะแทน VLOOKUP

  • เฉลยการทำ Merge Query

 • 12

  Data Model กับ Pivot Table

  • การทำงานกับ Data Model และประโยชน์ของ Data Model

  • การทำงานกับความสัมพันธ์ด้วย Multiple Table Pivot Table

 • 13

  สรุปและการต่อยอด

  • ต่อยอดในอนาคต

  • สรุปท้ายหลักสูตร