Microsoft Excel Intermediate

หลักสูตรการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 9Expert Training ในรูปแบบ Online Video

 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • จำนวน 47 บทเรียน รวม 4 ชั่วโมง 48 นาที
  • ระยะเวลาเรียน 365 วัน
  • ไฟล์ Dataset
  • เรียนผ่าน online.9experttraining.com
  • เอกสาร PDF ประกอบการอบรม
  • รับวุฒิบัตรเมื่อเรียนครบ 100% และทำข้อสอบผ่าน 80%
  • คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD
  • ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ตั้งแต่การสร้างสมุดงานหรือ Workbook ใหม่ ,ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Excel และ ​​การปรับมุมมองการแสดงผล การใช้ Split Windows, Freeze Panes, New Window
  • เรียนรู้การจัดรูปแบบ เซลล์ ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell)
  • สามารถทำงานกับวันที่ใน Microsoft Excel ได้
  • เรียนรู้การคำนวณใน Microsoft Excel ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, TODAY และการทำงานกับข้อความ รวมถึงการคำนวณโดยใช้ IF เพื่อกำหนดเงื่อนไข
  • สามารถสร้างกราฟประเภทต่างๆ เพื่อใช้นำเสนอข้อมูลได้
  • เรียนรู้ Tips เทคนิคการทำงานกับ Microsoft Excel เช่น การใช้ Text to Columns, การสร้าง List รายการอัตโนมัติโดย, การคัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว และ การทำเลข Run อัตโนมัติ เป็นต้น
 • วิทยากร

  • อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
  • วิทยากร 9Expert จากสถาบัน 9Expert Training ที่มีประสบการณ์จริงและได้รับ Certified ด้าน Power BI โดยตรง และมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี
  • Microsoft Certified Trainer
  • Data Analysis Certificate
  • อนุกรรมาธิการ เทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน (World Skill Thailand)
  • ที่ปรึกษาด้าน Business Analytics : SCB, BJC, BTS, Gallup, etc.
  • นักเขียน 9ExpertTraining.com

ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำหลักสูตร
   

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • ความสามารถของ Microsoft Excel
   

 • การจัดรูปแบบ Format Cell
   

 • อ้างอิง Cell แบบ Relative
  และ การ Lock Cell

 • การเรียงข้อมูล
   

Course curriculum

 • 01

  แนะนำคอร์สออนไลน์ - Microsoft Excel Intermediatetitled

 • 02

  ไฟล์เอกสารและแบบฝึกหัดประกอบการเรียน

  • Download ไฟล์ Excel และ รูปภาพ

 • 03

  บทที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Excel

  • ความสามารถของ Microsoft Excel

  • ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel

 • 04

  บทที่ 2 คีย์ลัดในการทำงานกับ Microsoft Excel

  • คีย์ลัดในการทำงานกับ Microsoft Excel

 • 05

  บทที่ 3 การสร้างสมุดงาน หรือ Workbook ใหม่

  • การสร้างสมุดงาน หรือ Workbook ใหม่

 • 06

  บทที่ 4 การบันทึกงาน

  • การบันทึกไฟล์งาน

  • การเลือกไฟล์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

 • 07

  บทที่ 5 การจัดมุมมองการทำงานกับไฟล์

  • การปรับมุมมองการแสดงผล การใช้ Spilt Windows ,Freeze Panes , New Window

 • 08

  บทที่ 6 การจัดการไฟล์เอกสาร Excel

  • การตรวจสอบรายละเอียดของไฟล์

  • การตรวจสอบ File Compatibility

 • 09

  บทที่ 7 การจัดรูปแบบ เซล ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell)

  • การจัดรูปแบบ Format Cell ...

  • เทคนิคการจัดรูปแบบ เช่น การแสดงผลด้วยตัวสีแดง เมื่อยอดติดลบเป็นต้น

  • การคัดลอกรูปแบบด้วยความเร็ว

  • อธิบาย Workshop : การทำตารางแผนดำเนินงาน (Project Plan)

  • เฉลย Workshop : การทำตารางแผนดำเนินงาน (Project Plan)

 • 10

  บทที่ 8 การทำงานกับวันที่

  • เทคนิคการตรวจสอบว่าวันที่ในเครื่องของเราเป็นรูปแบบใด

  • การจัดรูปแบบของวันที่

 • 11

  บทที่ 9 การคำนวณใน Microsoft Excel

 • 12

  บทที่ 10 สูตรคำนวณใน Microsoft Excel

  • สูตรการคำนวณใน Microsoft Excel ได้แก่ SUM,AVERAGE,MAX,MIN,COUNT,COUNTA

  • การเชื่อมโยงสูตรข้าม Worksheet

  • สูตรการคำนวณ กลุ่มวันที่ TODAY, NOW

  • สูตรการคำนวณ IF เพื่อกำหนดเงื่อนไขให้

  • สูตร VLOOKUP เพื่อดึงข้อมูลจากอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง

  • กรณีศึกษา การทำ ตารางแผนดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Project Plan)

  • กรณีศึกษา การทำ Dashboard สำหรับสรุปยอดขาย (Sales Performance)

  • Data Validation

  • Quiz - การคำนวณ (การทำจุดคุ้มทุน)

   FREE PREVIEW
 • 13

  บทที่ 11 การสร้างกราฟ เพื่อใช้นำเสนอข้อมูล

  • การสร้างกราฟ และการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม

  • กราฟแท่ง เพื่อนำเสนอข้อมูล ยอดขาย และ เป้าหมาย

  • กราฟวงกลม – กรณีศึกษา การทำเป็นกราฟ Market Share

  • กราฟเส้น – กรณีศึกษา การทำกราฟเพื่อแสดงยอดขายรายเดือน

  • กราฟเรดาร์ – เปรียบเทียบ คะแนนสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์ แต่ละคน

  • กรณีศึกษา การสร้าง Dashboard ผลคะแนนผลิตภัณฑ์ ในแต่ละด้าน

  • สรุปการเลือกใช้งาน Visualization

  • Quiz - การสร้างกราฟ เพื่อใช้นำเสนอข้อมูล

  • Quiz - การสร้างกราฟ เพื่อใช้นำเสนอข้อมูล (เฉลย)

 • 14

  บทที่ 12 Tips เทคนิคการทำงานกับ Microsoft Excel

  • เทคนิคการสร้างลิสต์รายการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตลอดเวลา

  • เทคนิคการคัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว แม้เป็นแสนรายการ ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

  • เทคนิคการทำเลขรันอัตโนมัติ

 • 15

  บทที่ 13 การทำงานกับข้อมูล (Data)

  • การเรียงข้อมูล

  • การกรองข้อมูลด้วย Filter

  • กรณีศึกษาการทำงานกับข้อมูล

  • Quiz - การทำงานกับข้อมูล

 • 16

  ข้อสอบ Microsoft Excel Intermediate

  • ข้อสอบ Microsoft Excel Intermediate