Microsoft Power BI for Business Analytics

หลักสูตรการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 9Expert Training ในรูปแบบ Online Video

 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • จำนวน 70 บทเรียน รวม 9 ชั่วโมง 56 นาที
  • ระยะเวลาเรียน 365 วัน
  • ไฟล์ Dataset
  • เรียนผ่าน online.9experttraining.com
  • เอกสาร PDF ประกอบการอบรม
  • รับวุฒิบัตรเมื่อเรียนครบ 100% และทำข้อสอบผ่าน 80%
  • คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD และ วิธีถ่ายทำทำให้ได้บรรยากาศเสมือนการเรียนจริง
  • ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล การเชื่อมต่อไปยัง Software as Services ที่ได้รับความนิยม
  • สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำเข้าข้อมูลได้อย่างดี ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ในเครื่องเรา หรือแม้กระทั่งอยู่บน Cloud
  • สามารถแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้งานต่อได้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ Transpose, Pivot Column, Unpivot Columns หรือการ Fill ข้อมูล เป็นต้น
  • จัดรูปแบบข้อมูลหรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ด้วย DAX (Data Analytic Expression) อีกทั้งเรียนรู้ถึงความสำคัญของ Hierarchies และ Time Intelligence
  • สร้าง Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ (Visualization) ต่าง ๆ และเข้าใจว่าตัวนำเสนอมีความสัมพันธ์กันอย่างไร รวมทั้งการจัดเค้าโครงหน้า และสีสันให้สวยงาม
  • นำเอาหน้าเอกสารที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service สามารถตั้งเวลาให้ ข้อมูล Refreshในรายงานใหม่ได้ สามารถสร้าง Dashboard สำหรับรายงาน และนำไปแชร์หรือส่งออกเป็นเอกสารแบบอื่น ๆ ได้
  • สามารถใช้ Natural Language Queries สืบค้นขอมูลบน Dashboard รวมทั้งการดู Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • วิทยากร

  • อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
  • วิทยากร 9Expert จากสถาบัน 9Expert Training ที่มีประสบการณ์จริงและได้รับ Certified ด้าน Power BI โดยตรง และมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี
  • Microsoft Certified Trainer
  • Data Analysis Certificate
  • อนุกรรมาธิการ เทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน (World Skill Thailand)
  • ที่ปรึกษาด้าน Business Analytics : SCB, BJC, BTS, Gallup, etc.
  • นักเขียน 9ExpertTraining.com

ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำหลักสูตร
   

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • เหมาะสำหรับใคร
   

 • ภาพรวมการ Get Data
  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 • การแปลงข้อมูลด้วย Power Query
   

 • ภาพรวมของ Visualization
  ใน Power BI

Course curriculum

 • 02

  บทที่ 1. รู้จักกับ Microsoft Power BI

  • 1.1 รู้จักกับ Power BI

  • 1.2 ภาพรวมการทำงาน Power BI ในรูปแบบ Infographic

  • 1.3 การสมัคร Power BI Service

  • 1.4 แนะนำ Data Source ที่เราใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study)

  • 1.5 บทสรุป

 • 03

  บทที่ 2. การนำเข้าข้อมูล (Get Data)

  • 2.1 ภาพรวมของการ Get Data เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

   FREE PREVIEW
  • 2.2 รู้จักกับ Star Schema Fact และ Dimension

  • 2.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop

  • 2.4 การ Get Data

  • 2.5 การนำเข้าข้อมูล Text File และ CSV File

  • 2.6 การนำเข้าข้อมูลจาก Folder

  • 2.7 Workshop - การนำเข้าจาก Folder

  • 2.8 การนำข้อมูลจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • 2.9 การนำข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาวิเคราะห์ด้วย Power BI

  • 2.10 การนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft SQL Server

  • 2.11 การนำเข้าข้อมูลจาก Azure และ Analysis Service

  • 2.12 การนำเข้าข้อมูลด้วยการ Enter Data

  • 2.13 การนำข้อมูลจาก Power BI Dataset

  • 2.14 บทสรุป

  • 2.15 Workshop

 • 04

  บทที่ 3. การแปลงข้อมูลด้วย Power Query

  • 3.1 การแปลงข้อมูลด้วย Power Query

  • 3.2 Power Query Editor

  • 3.3 เริ่มต้นคำสั่งในการ Transform Data

  • 3.4 คำสั่ง Replace Value, Split Column, Trim, Format Text

  • 3.5 การกำหนด Data Type และกำหนด Locale

  • 3.6 การ Filter และ Replace Value โดยตัวอย่างการปรับแต่งข้อมูล COVID-19

  • 3.7 Pivot Unpivot Column และ Transpose

  • 3.8 Merge Queries และ Append Queries

  • 3.9 การคำนวณใน Power Query ด้วย Add Custom Column

  • 3.10 บทสรุป

  • 3.11 Workshop

  • 3.12 เฉลย Workshop

 • 05

  บทที่ 4. การทำงานกับ Data Model

  • 4.1 เริ่มต้นกับ Data Model

  • 4.2 การจัดรูปแบบข้อมูล (Formatting)

  • 4.3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationships)

  • 4.4 DAX (Data Analysis Expression)

  • 4.5 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Categorization)

  • 4.6 การกำหนด Hierarchy

  • 4.7 Workshop

  • 4.8 Workshop เฉลย พร้อมบทสรุป Data Model

 • 06

  บทที่ 5. การสร้าง Dashboard ด้วย Visualization

  • 5.1 ภาพรวมของ Visualization ใน Power BI

   FREE PREVIEW
  • 5.2 Visualization ประเภทตารางและข้อความ Table Card พร้อมการ Filter

  • 5.3 เพิ่มเติมกับ Visualization ประเภท Table

  • 5.4 Conditional Formatting

  • 5.5 Visualization ประเภท Matrix

  • 5.6 Visualization ประเภท Column และ Bar

  • 5.7 Visualization ประเภท Pie Donut และ Treemap

  • 5.8 Visualization ประเภท Line และ Area

  • 5.9 Visualization ประเภท แผนที่ Map

  • 5.10 Visualization ประเภท Slicer

  • 5.11 การปรับค่าการกรองให้แสดงผลเฉพาะ Visualization ที่ต้องการ (Edit Interaction)

  • 5.12 การติดตั้ง Visualization จาก MarketPlace หรือ AppSource

  • 5.13 การกำหนดค่าการแสดงผลในอุปกรณ์ Mobile

  • 5.14 Workshop COVID-19 Visualization

 • 07

  บทที่ 6. Power BI Service

  • 6.1 การ Publish รายงานขึ้น Power BI Service

  • 6.2 การแก้ไขรายงานด้วย Power BI Service

  • 6.3 Power BI Service และการเผยแพร่รายงาน

  • 6.4 การสร้าง Dashboard

  • 6.5 การ Sync Data ด้วย Power BI Gateway

  • 6.6 ตัวอย่างการทำงานกับ Power BI Gateway

  • 6.7 บทสรุป

 • 08

  บทที่ 7 การ Refresh Power BI Report ด้วยเทคนิคต่าง ๆ (เนื้อหาเพิ่มเติม ปี 2021)

  • 7.1 Power BI Service (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 7.2 การแชร์ Power BI Report (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 7.3 การ Automatic Refresh ด้วย Power BI Gateway (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 7.4 Power BI Dashboard (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 7.5 Power Automate Visual เพื่อช่วย Refresh Power BI Report (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 7.6 สร้าง Schedule Flow ของ Power Automate เพื่อ Refresh Power BI Report (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

 • 09

  บทที่ 8 Power BI Service (เนื้อหาใหม่ปี 2021) พร้อมการประยุกต์ร่วมกับ RPA ด้วย Power Automate

  • 8.1 Power BI Gateway คืออะไร (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 8.2 การใช้ Power Automate เพื่อช่วยทำการ Refresh Report ของ Power BI (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 8.3 การใช้ Power Automate Visual เพื่อช่วย Refresh Report (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

  • 8.4 การใช้ Power Automate Desktop ใช้ทำการ Refresh ข้อมูล Report ใน Power BI Desktop (เนื้อหาใหม่ปี 2021)

 • 10

  บทที่ 9 เร่งสปีด Power BI Report (เนื้อหาเพิ่มเติม)

  • 9.1 ใช้ Excel Files ในการทำ Dashboard

  • 9.2 Excel Files

  • 9.3 SQL Server Database Import

  • 9.4 SQL Server โหมด Direct Query

  • 9.5 DATA Warehouse

  • 9.6 สร้าง Power BI Report จาก DATA Model

 • 11

  ข้อสอบ Power BI Desktop for Business Analytics

  • ข้อสอบ Power BI Desktop for Business Analytics