ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำหลักสูตร
   

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • เหมาะสำหรับใคร
   

 • ภาพรวมการ Get Data
  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 • การแปลงข้อมูลด้วย Power Query
   

 • ภาพรวมของ Visualization
  ใน Power BI

Course curriculum

 • 02

  บทที่ 1. รู้จักกับ Microsoft Power BI

  • 1.1 รู้จักกับ Power BI

  • 1.2 ภาพรวมการทำงาน Power BI ในรูปแบบ Infographic

  • 1.3 การสมัคร Power BI Service

  • 1.4 แนะนำ Data Source ที่เราใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study)

  • 1.5 บทสรุป

 • 03

  บทที่ 2. การนำเข้าข้อมูล (Get Data)

  • 2.1 ภาพรวมของการ Get Data เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

   ทดลองเรียนฟรี
  • 2.2 รู้จักกับ Star Schema Fact และ Dimension

  • 2.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop

  • 2.4 การ Get Data

  • 2.5 การนำเข้าข้อมูล Text File และ CSV File

  • 2.6 การนำเข้าข้อมูลจาก Folder

  • 2.7 Workshop - การนำเข้าจาก Folder

  • 2.8 การนำข้อมูลจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • 2.9 การนำข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาวิเคราะห์ด้วย Power BI

  • 2.10 การนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft SQL Server

  • 2.11 การนำเข้าข้อมูลจาก Azure และ Analysis Service

  • 2.12 การนำเข้าข้อมูลด้วยการ Enter Data

  • 2.13 การนำข้อมูลจาก Power BI Dataset

  • 2.14 บทสรุป

  • 2.15 Workshop

 • 04

  บทที่ 3. การแปลงข้อมูลด้วย Power Query

  • 3.1 การแปลงข้อมูลด้วย Power Query

  • 3.2 Power Query Editor

  • 3.3 เริ่มต้นคำสั่งในการ Transform Data

  • 3.4 คำสั่ง Replace Value, Split Column, Trim, Format Text

  • 3.5 การกำหนด Data Type และกำหนด Locale

  • 3.6 การ Filter และ Replace Value โดยตัวอย่างการปรับแต่งข้อมูล COVID-19

  • 3.7 Pivot Unpivot Column และ Transpose

  • 3.8 Merge Queries และ Append Queries

  • 3.9 การคำนวณใน Power Query ด้วย Add Custom Column

  • 3.10 บทสรุป

  • 3.11 Workshop

  • 3.12 เฉลย Workshop

 • 05

  บทที่ 4. การทำงานกับ Data Model

  • 4.1 เริ่มต้นกับ Data Model

  • 4.2 การจัดรูปแบบข้อมูล (Formatting)

  • 4.3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationships)

  • 4.4 DAX (Data Analysis Expression)

  • 4.5 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Categorization)

  • 4.6 การกำหนด Hierarchy

  • 4.7 Workshop

  • 4.8 Workshop เฉลย พร้อมบทสรุป Data Model

 • 06

  บทที่ 5. การสร้าง Dashboard ด้วย Visualization

  • 5.1 ภาพรวมของ Visualization ใน Power BI

   ทดลองเรียนฟรี
  • 5.2 Visualization ประเภทตารางและข้อความ Table Card พร้อมการ Filter

  • 5.3 เพิ่มเติมกับ Visualization ประเภท Table

  • 5.4 Conditional Formatting

  • 5.5 Visualization ประเภท Matrix

  • 5.6 Visualization ประเภท Column และ Bar

  • 5.7 Visualization ประเภท Pie Donut และ Treemap

  • 5.8 Visualization ประเภท Line และ Area

  • 5.9 Visualization ประเภท แผนที่ Map

  • 5.10 Visualization ประเภท Slicer

  • 5.11 การปรับค่าการกรองให้แสดงผลเฉพาะ Visualization ที่ต้องการ (Edit Interaction)

  • 5.12 การติดตั้ง Visualization จาก MarketPlace หรือ AppSource

  • 5.13 การกำหนดค่าการแสดงผลในอุปกรณ์ Mobile

  • 5.14 Workshop COVID-19 Visualization

 • 07

  บทที่ 6. Power BI Service

  • 6.1 การ Publish รายงานขึ้น Power BI Service

  • 6.2 การแก้ไขรายงานด้วย Power BI Service

  • 6.3 Power BI Service และการเผยแพร่รายงาน

  • 6.4 การสร้าง Dashboard

  • 6.5 การ Sync Data ด้วย Power BI Gateway

  • 6.6 ตัวอย่างการทำงานกับ Power BI Gateway

  • 6.7 บทสรุป