Microsoft Word Intermediate

หลักสูตรการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 9Expert Training ในรูปแบบ Online Video

 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • จำนวน 55 บทเรียน รวม 4 ชั่วโมง 29 นาที
  • ระยะเวลาเรียน 365 วัน
  • ไฟล์ Dataset
  • เรียนผ่าน online.9experttraining.com
  • เอกสาร PDF ประกอบการอบรม
  • รับวุฒิบัตรเมื่อเรียนครบ 100% และทำข้อสอบผ่าน 80%
  • คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD
  • ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word
  • เรียนรู้การจัดการงานเอกสาร การทำงานกับตัวอักษร ย่อหน้า คอลัมน์ แท็บ ,รู้จักกับ Pi ,ทำงานรูปภาพ ตาราง รวมถึงการกำหนด heading Style และการจัดหน้ากระดาษแบบแนวตั้งและแนวนอน ผสมกันใน เอกสารเดียว
  • เรียนรู้การทำงานกับกราฟและการแก้ไข
  • เรียนรู้การทำต้นแบบเอกสาร (Template) ซึ่งได้แก่ Font Theme,Color Theme และ Template Theme
  • เรียนรู้การตั้งค่าหน้ากระดาษ การเตรียมเอกสารก่อนพิมพ์หลังพิมพ์ รวมถึงการกำหนดตั้งค่าการพิมพ์ (Setting)
  • เรียนรู้การฝังฟอน์ให้กับเอกสาร เพื่อไม่ให้เพื้ยน และความปลอดภัยใน Microsoft Word
  • เรียนรู้การสร้างสารบัญอัตโนมัติ ,จดหมายเวียน และ เครื่องมือการเปรียบเทียบเอกสาร (Compare)
 • วิทยากร

  • อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
  • วิทยากร 9Expert จากสถาบัน 9Expert Training ที่มีประสบการณ์จริงและได้รับ Certified ด้าน Power BI โดยตรง และมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี
  • Microsoft Certified Trainer
  • Data Analysis Certificate
  • อนุกรรมาธิการ เทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน (World Skill Thailand)
  • ที่ปรึกษาด้าน Business Analytics : SCB, BJC, BTS, Gallup, etc.
  • นักเขียน 9ExpertTraining.com

ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำหลักสูตร
   

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • ส่วนประกอบของ
  โปรแกรม Microsoft Word

 • เทคนิคการเลือกเอกสารในลักษณะต่าง ๆ

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

 • การฝังฟอนต์ให้กับเอกสาร เพื่อไม่ให้เพี้ยน

Course curriculum

 • 01

  บทที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Word

  • ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2016

  • การทำงานกับตัวอักษร

  • - การจัดรูปแบบตัวอักษร

  • - การใส่ลักษณะพิเศษต่างๆ

  • - การใส่สัญลักษณ์

  • - การทำลำดับเลขและสัญลักษณ์หัวข้อย่อย

  • - การกำหนด Style

  • เทคนิคการเลือกเอกสารในลักษณะต่าง ๆ

  • มุมมองและเมนูของ Microsoft Word

  • มุมมองการทำงาน

  • เทคนิคการแทนที่ข้อความอัตโนมัติ

  • เทคนิคการทำงานกับ Hyperlinks

  • เครื่องมือเพิ่มเติมในการทำงานกับตัวอักษรและการประยุกต์ใช้งาน

  • สรุป

 • 02

  บทที่ 2 การทำงานกับ ย่อหน้า แท็บ คอลัมน์

  • การทำงานกับ ย่อหน้า (Paragraph)

  • - รูปแบบต่างๆ ของ Paragraph และ การกำหนดระยะของย่อหน้า

  • การทำงานกับแท็บ (TAB) เพื่อกำหนดแนวเอกสารให้เป็นระเบียบ

  • การทำงานกับ เอกสารที่มีหลาย คอลัมน์ (Column)

  • การทำงานกับรูปภาพ

  • - การใส่รูปภาพ และ Caption

  • - การใส่ Effect ให้กับรูปภาพ และการปรับแต่งเพิ่มเติม

  • - การใส่ Screenshot

  • - เครื่องมือเพิ่มเติมในการทำงานกับรูปภาพ

  • สรุป

 • 03

  บทที่ 3 การทำงานกับตาราง , การกำหนด Heading Style และ การจัดหน้ากระดาษ

  • การทำงานกับตาราง (Table)

  • - ตัวอย่างการทำงานกับตาราง (Table)

  • การจัดโครงสร้างเอกสาร ด้วย Heading Styles

  • - อธิบาย Workshop การจัดโครงสร้างเอกสาร ด้วย Heading Styles

  • การทำงานกับ Caption

  • การจัดการกับ Break (Section Break, Page Break)

  • การจัด Header / Footer ที่ไม่เหมือนกันในเอกสารกัน

  • เทคนิคการจัดหน้ากระดาษ แบบแนวตั้งและแนวนอน ผสมกันใน เอกสารเดียว

  • สรุป

 • 04

  บทที่ 4 การทำงานกับ กราฟ

  • การทำงานกับกราฟ

  • - กราฟแท่ง

  • - กราฟวงกลม

  • - กราฟเส้น

  • การแก้ไขกราฟ

  • สรุป

 • 05

  บทที่ 5 การทำต้นแบบเอกสาร (TEMPLATE)

  • รู้จักกับ Template

  • การกำหนด Font Theme

  • การกำหนด Color Theme

  • การบันทึก Template Theme

  • สรุป

 • 06

  บทที่ 6 การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

  • การเตรียมเอกสารก่อนพิมพ์และการพิมพ์

  • - การดูเอกสารก่อนการพิมพ์ (Preview)

  • - การพิมพ์ (Printing) และการกำหนดค่าการพิมพ์ (Setting)

  • สรุป

 • 07

  บทที่ 7 การทำงานกับ เครื่องมือ และ ความปลอดภัยใน MICROSOFT WORD

  • การฝังฟอนต์ให้กับเอกสาร เพื่อไม่ให้เพี้ยน

  • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ (Table of Content)

  • การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge)

  • เครื่องมือการเปรียบเทียบเอกสาร (Compare)

  • การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)

  • สรุป

 • 08

  ข้อสอบ Microsoft Word Intermediate

  • ข้อสอบ Microsoft Word Intermediate