Power BI for Data Analytics

หลักสูตรการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 9Expert Training ในรูปแบบ Online Video

 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • จำนวน 56 บทเรียน รวม 8 ชั่วโมง 40 นาที
  • ระยะเวลาเรียน 365 วัน
  • มีไฟล์ Dataset / Case Study ให้ดาวน์โหลด ประกอบการเรียนรู้
  • เรียนผ่าน online.9experttraining.com
  • เอกสาร PDF ประกอบการอบรม
  • รับวุฒิบัตรเมื่อเรียนครบ 100% และทำข้อสอบผ่าน 80%
  • คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD และ วิธีถ่ายทำ ทำให้ได้บรรยากาศเสมือนการเรียนจริง
  • ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล การเชื่อมต่อไปยัง Software as Services ที่ได้รับความนิยม
  • สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำเข้าข้อมูลได้อย่างดี ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ในเครื่องเรา หรือแม้กระทั่งอยู่บน Cloud
  • สามารถแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้งานต่อได้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ Transpose, Pivot Column, Unpivot Columns หรือการ Fill ข้อมูล เป็นต้น
  • จัดรูปแบบข้อมูลหรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ด้วย DAX (Data Analytic Expression) อีกทั้งเรียนรู้ถึงความสำคัญของ Hierarchies และ Time Intelligence
  • สร้าง Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ (Visualization) ต่าง ๆ และเข้าใจว่าตัวนำเสนอมีความสัมพันธ์กันอย่างไร รวมทั้งการจัดเค้าโครงหน้า และสีสันให้สวยงาม
  • นำเอาหน้าเอกสารที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service สามารถตั้งเวลาให้ ข้อมูล Refreshในรายงานใหม่ได้ สามารถสร้าง Dashboard สำหรับรายงาน และนำไปแชร์หรือส่งออกเป็นเอกสารแบบอื่น ๆ ได้
 • วิทยากร

  • อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
  • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics และมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี
  • Microsoft MVP ด้าน Data Platform / Power BI คนแรกของประเทศไทย
  • Microsoft Certified Trainer
  • Microsoft Certified Data Analysis Certificate
  • อนุกรรมาธิการ เทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน (World Skill Thailand)
  • ที่ปรึกษาด้าน Business Analytics : SCB, BJC, BTS, Gallup, etc.
  • นักเขียน 9ExpertTraining.com
  • Content Creator :
  • Facebook : chalaivate ผู้ติดตามกว่า 400K คน (https://www.facebook.com/chalaivate/)
  • Facebook : 9Expert Training
  • Tiktok : 9expert ผู้ติดตามกว่า 150K คน
  • YouTube : 9expert ผู้ติดตามกว่า 156K คน

ตัวอย่างบทเรียน

 • แนะนำหลักสูตร
   

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • การเผยแพร่รายงาน Publish & Share
   

Course curriculum

 • 01

  บทที่ 1 แนะนำหลักสูตร และ Download ไฟล์ประกอบการอบรม

  • บทที่ 1-1 แนะนำหลักสูตร

  • บทที่ 1-2 แนะนำวิทยากร

  • บทที่ 1-3 Download Case Study

 • 02

  บทที่ 2 รู้จักกับ Microsoft Power BI

  • บทที่ 2-1 รู้จักกับ Microsoft Power BI

  • บทที่ 2-2 Infographic - Power BI

  • บทที่ 2-3 การ Download ติดตั้ง Power BI

  • บทที่ 2-4 License Power BI

  • บทที่ 2-5 แนะนำไฟล์ Case study

 • 03

  บทที่ 3 เริ่มต้นกับ Power BI

  • บทที่ 3-1 เริ่มต้นกับ Power BI

  • บทที่ 3-2 Get Data จาก File Excel

  • บทที่ 3-3 Get Data จาก Text/CSV

  • บทที่ 3-4 Get Data จาก Folder

  • บทที่ 3-5 Workshop Get Data จาก Folder

  • บทที่ 3-6 Get Data จาก File PDF

  • บทที่ 3-7/1 Get Data จาก Web Site

  • บทที่ 3-7/2 Get Data ราคาน้ำมันจากเว็บไซต์บางจาก

  • บทที่ 3-7/3 กรณีศึกษาการดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  • บทที่ 3-8 Get Data จาก Database

  • บทที่ 3-9 สรุป Get Data จาก Data sources

 • 04

  บทที่ 4 การแปลงข้อมูลด้วย Power Query

  • บทที่ 4-1 การแปลงข้อมูลด้วย Power Query

  • บทที่ 4-2 Data Transformation

  • บทที่ 4-3 Text Transformation

  • บทที่ 4-4 Data Type และ Using Locale

  • บทที่ 4-5 การคำนวณใน Power Query

  • บทที่ 4-6 การแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน- Merge Query

  • บทที่ 4-7 การแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน- Append Query

  • บทที่ 4-8 ปัญหาแปลงข้อมูลใน Power Query และแนวทางแก้ไข

  • บทที่ 4-9 บทสรุป Power Query

 • 05

  บทที่ 5 DATA Model

  • บทที่ 5-1 การจัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop

  • บทที่ 5-2 จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล

  • บทที่ 5-3 Data Categorization

  • บทที่ 5-4 Data Analysis Expression (DAX)

  • บทที่ 5-5 DAX Measures

  • บทที่ 5-6 DAX Columns

  • บทที่ 5-7 การตั้งค่า Sort by Column

  • บทที่ 5-8 การตั้งค่า Hierarchy

  • บทที่ 5-9 สรุป Data Model

 • 06

  บทที่ 6 Visualization

  • บทที่ 6-1 การสร้าง Visualization

  • บทที่ 6-2 การจัดรูปแบบและ Filter Table

  • บทที่ 6-3 Visualization ต่าง ๆ ของ Power BI

  • บทที่ 6-4 แผนที่ (Map) ของ Power BI

  • บทที่ 6-5 Slicer ของ Power BI

  • บทที่ 6-6 ออกแบบสำหรับ Mobile Device

  • บทที่ 6-7 Workshop : Visualization

 • 07

  บทที่ 7 การใช้งาน Power BI Service

  • บทที่ 7-1 การใช้งาน Power BI Service

  • บทที่ 7-2 การเผยแพร่รายงาน (Publish & Share)

  • บทที่ 7-3 Dashboard, Alert, Subscribe

  • บทที่ 7-4 การอัพเดตรายงานอัตโนมัติ On Premise Data Gateway

  • บทที่ 7-5 บทสรุป Power BI Service

 • 08

  บทที่ 8 เนื้อหาส่วนเสริม

  • บทที่ 8-1 รู้จัก Date Dimension และการสร้าง Date Dimension ด้วย DAX ใน Power BI

  • บทที่ 8-2 การรวมข้อมูล Excel หลาย ๆ ไฟล์อัตโนมัติใน Microsoft Power BI

  • บทที่ 8-3 Key Influencer Visualization ด้าน AI ของ Power

  • บทที่ 8-4 การทำ Export Data ส่ง Email จาก Power BI Report ด้วย Power Automate

  • บทที่ 8-5 Power BI Visualization มี AI ถามอะไร ตอบได้

  • บทที่ 8-6 ดึงราคาทอง ไปใช้ใน Excel ด้วย Power Query

  • บทที่ 8-7 นำข้อมูลจาก PDF มาวิเคราะห์ด้วย Power Query

 • 09

  แบบทดสอบหลังเรียน

  • แบบทดสอบหลังเรียน