เกี่ยวกับเรา

9Expert Training ให้บริการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ด้าน ICT แบบมืออาชีพ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานจริง พร้อมด้วยประสบการณ์ในการอบรม / จัดงานสัมมนา ระดับประเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสามารถทำการออกแบบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และแนะนำแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิผลของการฝึกอบรม/สัมมนาทีมงานของเราประกอบไปด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ผู้ช่วยวิทยากร และทีม Staff ที่จะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และทันสมัย ด้วยวิทยากรที่ต้องการถ่ายทอดด้วยประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริง มีประสบการณ์ในการสอน โดยเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน เพราะเราเข้าใจถึงเวลาที่มีคุณค่าของผู้อบรมทุกคน เราจึงใส่ความตั้งใจ ตั้งใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้อบรม

9ExpertTraining สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไป เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สอนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง สอนโดยวิทยากรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์จริงมากกว่า 10 ปี ผู้อบรมสามารถถามข้อสงสัยในระหว่างอบรมได้ โดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และมืออาชีพ

โดยมีเว็บไซต์ https://www.9ExpertTraining.com ขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานสำนักงาน (Office Automation) การพัฒนาโปรแกรม (Software Development) การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyitcs, Data Science และโปรแกรมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ

อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ (@chalaivate)
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม 9EXPERT
บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

ในปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศนั้นมีการใช้งานตามลักษณะงานต่างๆ เช่น ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ (สินค้า บุคคล สถิติ ฯลฯ) ใช้ในการจัดการเอกสาร ระบบฐานข้อมูล ออกแบบสื่อต่างๆ, การพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์, Internet, ค้นหาข้อมูล ฯลฯ โดยมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและมีบทบาทต่อการทำงานในองค์กรมากขึ้น ดังนั้นการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำหรือการทำงานนั้น เครื่องมือของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ หรือนำมาใช้อย่างไม่เต็มความสามารถ หรือไม่สามารถประยุกต์กับงานได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งการจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์การใช้งานจริง ดังนั้น บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จึงตอบคำถามข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพราะเราเป็นบริษัทที่รับจัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ทั้งประเภทการสอนนอกสถานที่และในสถานที่ และยังมุ่งมั่นการในการพัฒนาบุคคลากรด้าน ICT โดยถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ที่ตั้งใจถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานได้จริง และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ จากทีมวิทยากร เพื่อประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของท่าน